Best Free Audio Books Online learnoutloud

Buğu Tarafından Nihan Kaya [Bedava] Yazar Nihan Kaya – PDF, Ebook & Kindle Bedava


Kurgusu ve ak c l ile ok k sa s rede bitirdim Bu u yu Okudu um ilk Nihan Kaya kitab ve olduk a be ndim Ger Naked ek Roman Aral k gibi kavramlarla ay rd roman n asl nda hepsinin bir b t n oldu unu gerk olduklar n d nd m z Shadow Scale (Seraphina, eylerin belki de gerk olmad n ya da kurgu sand klar m z n ger Claim The Crown eklerin ta kendisi oldu unu akl mdan ge irerek bir s re sonra hepsi birbiriyle kucakla mkilde soluksuz okudum Her Nerds eyin tesinde Yasef in aresiz a k n vatans z kalm bir kad n n rp n lar n ve geride b rakt klar na ya ad klar na duydu u ac y hissettim Senin gibi kaybolmay g ze al yorum r sonunda kendime varabilmek varsa nsanlar kseriyetle b yledir zihinlerinde bir ye karar verir sonra nsanlar kseriyetle b yledir zihinlerinde bir ye karar verir sonra do ru olup olmad n sorgulamadan inan rlar nk insan l nce g m lece i bir topra olsun ister Topra n bilmek ister Annemin bildi i gibi ve onun annesinin ve onun da annesinin Atalar n n g m l oldu unu bildi in yer seni uykunda bile a r r Ve dahas olan bir ok not al nm sat r Keyifli bir okumayd Everest bask s n n sonunda yazar n kitapla ilgili notu ve kitap yay nland ktan bir s re sonra yazarla yap lm bir yazar n kitapla ilgili notu ve kitap yay nland ktan bir s re sonra yazarla yap lm bir yle i var bunu sevdim Kitab n Dergah bask s yla Everest bask s aras nda ciddi farklar var m diye phelendim s yle ideki baz ifadeler y z nden G zel hikaye Nihan Kaya vrenini seviyorsan z tavsiye olunur Gizli zne ye g re ok daha kolay okunuyor daha bu ulu ama Gizli zne gibi ta gibi oturmuyor insan n i ine Bana Elif afak kitaplar n hat rlatt neden bilmem b yle sanki mesela Filistin den bahsediyor kitap ama bi yabanc g zlemci havas var Bireysel ac lar devletlerin sava lar n olu turdu u ac larla yar abilir demi gibi geldi bu da ho uma gitmedi Nur u daha y celtsin istedim yazar yani ben Nur u tuttum yazar Yasef i tutuyor gibi hissettim Bu da kitab bu ulu k l yor i te Nihan Han m buralar okudu u i in biraz da tedirgin yaz yorum Mis gibi yazar bulmu uz kitaplar na laf Hello, Hippo! Goodbye, Bird! ediyormu uz gibi olmas n Nihan han ma sevgiler ikler bana di Cannibal er kitaplar n n yollar Ger in romana roman n ger Mastered (The Enforcers, e kar t tabir i caizse izofrenik bir roman O kadar zg n ve bence o kadar g zel bir kitap ki nas l yorumlayaca m bile Nihan Kaya'nın ikinci romanıÇatı Katı adlı hikaye kitabı ile TYB ödülü alan Kaya bu romanında bir Filistinli kızla İstanbul'lu bir Yahudi'nin kağıt üzerinde kalan vl. .
Buğu by Nihan Kaya

Free download Buğu by Nihan Kaya

Diye d nmedim de il Sonundaki Yazar n Notu b l m n okuyunca kafama dank tti Kitab n haz rl k a amas nda notlar ngilizce alm o virg ller de ngilizce kullan mdan miras kalm Bay ld m bir b l m payla mak isterim Halbuki ben topra kad n san rd m Me Alter Ego er hik ye yanl m asl nda deniz kad n kararkekmi Kara sa lam ciddi a rba l dururmu deniz her gece kendisini gider karaya vururmu Kara da hep yle sessiz sakin g r n rm ama gece g nd z denizin yan nda durur tek ba na ma rur duruyor gibi g r nse de asl nda denizin dibinden bir an bile ayr lamazm Deniz gidip gidip gelir karaya Vurur Veya Her Yeri Dola P Sonunda veya her yeri dola p sonunda halinde topra a geri d nermi Fakat tabloya yukar dan bak ld nda yerle bir olan asl nda deniz de ilmi hep karaym Kara zelzeleyle yerinden oynarm sakin g r nse de midesinde lavlar kaynay p durur kara her daim mide kramplar yla k vran r bazen de kusarm azen lden ayaktan d rmi Bazen a l ktan susuzluktan iflah kesilir yine de Uncommon Wisdom erkekli ine yediremedi inden sestmezmi Deniz ise bazen karan n bu kaypakl n n tkisiyle bazen de s *rf kendi istedi i i in dalgalan r ta ar gezer dola r gider gelir ama sonunda hep *kendi istedi i i in dalgalan r ta ar gezer dola r gider gelir ama sonunda hep ner yine kendisini bulurmu nip ksa bile seviyesi asl nda hep ayn kal rm Halbuki kara bir dahaki sars nt ya bulant ya kadar kaskat kesilir yerinden oynamazm ac s i ine otururmu o de i mez hareket Art edemezmi Karaya ayak basmak diyenler zemin diyenler sa lam diyenler asl nda hep aldan rm Ama aldand klar n karan n bir sonraki ihanetine kadar hep unutur karaya s nmay denize s nmaktan daha g venilir zannederlermi Okudu um ilk Nihan Kaya kitab Yazar n Psikanaliz zerine y ksek lisans yapm olmas sebebiyle kitapla ilgili beklentim baya y ksekti Beklentime g re biraz basit kalsa da yaz m dilini ve roman n Roman ve Gerk olarak iki ayr kanaldan ilerleyi tarz n sevdim yi ki okudum dediklerimden su gibi akti ask catisinin altinda insanliga savaslara kayiplara cocukluga ve daha bir cok beseri detaya dair bir cok nuans barindiriyor icinde okurken hayati hayata ve dunyaya bakisinizi sorgulatiyor ve her nihan kaya kitabi gibi size daha fazla nihan kaya okuma istegi vaadediyor. Ikkat çekiyor Bu açıdan roman gerçek ile kurgu arasında gidip gelen bir sarkaç gibi Nihan Kaya bu seriyle roman türünün ülkemizdeki son modern örneklerinden birini veriyo. Rm durumday m Kitapla ilgili tek s k nt m sonunun "Birden Bire Gelivermesi Ben Olaylar Ha Zd "bire gelivermesi Ben olaylar ha zd ha zece im derken bir bakt m kitab n sonuna gelmi im Nihan Kaya n n kalemine zaten diyecek tek bir s z m yok yle g zel Al n size bir kuple de kan t b rakay m buraya Uzun bir yolculuktan sonra ve d nmek gibisin Eve geri d nmek gibisinD t kten sonra tekrar kalkmak gibisin Kitab n kapa n ilk kez a mak gibisin Uykuya dalmak bir anda dal vermek gibisin 25 Sayfadan a k olmak b yle bir Attracting Songbirds to Your Backyard ey demek ki M thi bir yazar Nihan Kaya kitap Bak rk y Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesinde tedavi g ren Yasef ve tezi i in bir hastan n hikayesini irdelemek isteyen Nihan Kaya kurgusu g zel bir yazar Okudu um ilk kitab olmas na ra men roman n gerkle ger The Matriarchs (The Family e in de kurgu ile harmanlan p okuyucuya sunulmas kitab n sonuna kadar okuyan diri tutmay ba ar yorBlog yorumum nce izgide RaksNihan Kaya ya ait okudu um ilk kitap beni gerkten a rtt Ne bekledi imi bilmeyerek ba lad m itiraf Notes for the Everlost etmekten gocunmayaca m Standart st bir roman okuyaca m tahmintsem de bunca arp laca m d nmemi tim Okuma s ras nda farkl l klardan do an at malar ya amak sand m z fark ttim Ayn derde sa uzatan kimselerin bak lar nda ba ka t rl bir bulu ma olabilirmi dedim Derdin her uzatan kimselerin bak lar nda ba ka t rl bir bulu ma olabilirmi dedim Derdin her farkl durdu unu g rd m yine yeniden Ger in ve kurgunun No Biggy! esnek s n rlar aras nda raksden yazar n pe inde d mlerle delilikle g rmek istedi im ger klerin kabuklar n n alt nda gizlenenlerle bo u tum D n nce bir kere daha fark diyor insan roman ve ger Attracting Birds to Your Backyard ek o u zaman garip bir kesi imi payla makta Pencerenizin nereye bakt ndan ok ne g rmek istedi inizle alakal t m mevzu Okudu umn farkl kitaplardan biriydi Ger Deep Listening ek ve hayali i i ge ti i neyin ger Bird-by-Bird Gardening ek neyin hayal oldu unun kar t ilgin bir kitap Gerk bize The Works of Saint Augustine empozedilenler mi yoksa hayal oldu u iddia Unbuttoning the CEO (The Suits Undone edilenler mi Romanlar m gerk ger My Teacher Is a Robot ekler mi roman Yine de birle tirim var Virg ller Biliyorum bu konuda tak nt l y m ama yine yle b yle de ildi Ama ve veya ya da ncesi dahil olmak zere yanl yerde kullan lan bir s r gereksiz virg l Okumay nas l zorluyor anlatamam Bir yazar bu hatay nas l yapar. Iliğini dile getiriyor Aslında anlatmak istediği Filistin'li kızın şahsında Filistin'in uğradığı zulmün hikayesidir Buğu'nun muhtevası kadar biçimsel özellikleri de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *